ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 12. ŘÍJNA 2022

 1. Zápis z valné hromady konané 12.10.2022 a přílohy
 2. Notářský zápis z valné hromady konané 12.10.2022

Představenstvo společnosti dne 12. října 2022

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 12. ŘÍJNA 2022

Valná hromada se svolává na den 12. října 2022 v 10:00 hodin do notářské kanceláře Mgr. Markéty Jiříčkové, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín. Předmětem valné hromady je odvolání členů orgánů, změna stanov, volba správní rady, schválení smluv o výkonu funkce s členy správní rady.

 1. Pozvánka a přílohy

Představenstvo společnosti dne 10. září 2022

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 24. SRPNA 2022

Valná hromada se svolává na den 24. srpna 2022 v 10:00 hodin do notářské kanceláře Mgr. Markéty Jiříčkové, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín. Předmětem valné hromady je odvolání členů orgánů, změna stanov, volba správní rady, schválení smluv o výkonu funkce s členy správní rady.

 1. Pozvánka a přílohy

Představenstvo společnosti dne 25. července 2022

 


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 14. ČERVNA 2022

 1. Zápis z valné hromady konané 14.6.2022 a přílohy

Představenstvo společnosti dne 14. června 2022

 


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 14. ČERVNA 2022

 1. Pozvánka
 2. Návrh představenstva na rozdělení zisku
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Účetní závěrka
  1. Rozvaha
  2. Výkaz zisku a ztráty
 5. Výroční zpráva
 6. Zpráva představenstva o vztazích

Představenstvo společnosti dne 13. května 2022

 


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 29. ČERVNA 2021

Zápis z valné hromady

Představenstvo společnosti dne 29. června 2021

 


 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 29. ČERVNA 2021

 1. Pozvánka
 2. Návrh představenstva na rozdělení zisku
 3. Zpráva dozorčí rady
 4. Účetní závěrka
  1. Rozvaha
  2. Výkaz zisku a ztráty
 5. Výroční zpráva
 6. Zpráva představenstva o vztazích

Představenstvo společnosti dne 28. května 2021


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 2. BŘEZNA 2020

Zápis z valné hromady

Představenstvo společnosti dne 2. března 2021


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 2. BŘEZNA 2020

Pozvánka

Představenstvo společnosti dne 26. ledna 2021


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 23. LISTOPADU 2020

Pozvánka

Úplné znění stanov

Představenstvo společnosti dne 21. října 2020


INFORMACE O VýSLEDKU ROZHODNUTí VALNé HROMADY PER ROLLAM

 1. Informace o rozhodování per rollam
 2. Návrhy rozhodnutí
 3. Informace o výsledku rozhodnutí valné hromady per rollam

Číslo

Usnesení

Celkový počet hlasů

Odevzdaných hlasů PRO

Datum přijetí usnesení

1

Schválení účetní závěrky za rok 2019

20.000

12.000

9.6.2020

2

úhrada ztráty za rok 2019 z nerozděleného zisku

20.000

12.000

9.6.2020

 1. Oznámení

Příloha

 1. OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

V Kyjově 09.06.2020 představenstvo společnosti:


OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

valné hromady společnosti Vrtáky a.s.
se sídlem Kyjov, Nětčice, Boršovská 2591/71, PSČ 697 01, IČO: 277 49 363, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(„společnost)

Přílohy:

 1. Hlasovací lístek
 2. Návrh představenstva na rozdělení zisku
 3. Návrh usnesení per rollam
 4. Oznámení o rozhodování per rollam
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Účetní závěrka
  1. Rozvaha
  2. Výkaz zisku a ztráty
  3. Příloha k ÚZ
 1. Výroční zpráva
 2. Zpráva představenstva o vztazích

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „rozhodování per rollam“),

a to jednak o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost rozešle akcionářům:

 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
 2. Rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty společnosti za rok 2019

Úvodní vysvětlení

Podmínky hlasování per rollam

 1. Obecně k rozhodování per rollam
 2. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam
 3. Den rozhodný pro hlasování
 4. Určení akcionářů a jejich zástupců
 5. Průběh hlasování
 6. Hlasování o prvním okruhu hlasování (bodech 18 pořadu rozhodování) bude probíhat následovně:

Informace o návrzích rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto Oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy rozeslány a pouze způsobem popsaným v čl. VI. výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

 1. Informace o dokumentech, které budou akcionářům rozeslány spolu s Návrhy
 2. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech

Základní kapitál společnosti činí 20.000.000 Kč a je rozvržen na 20 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč na akcii. Každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 20.000.

 1. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům

 Výroční zpráva společnosti za rok 2019

Společnost vyhotovila Výroční zprávu 2019 v souladu s povinnostmi stanovými právními předpisy, představenstvo jejím prostřednictvím předkládá akcionářům zároveň následující zprávy a informace: zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, přičemž tato zpráva je obsažena ve Výroční zprávě 2019 ; zprávu o vztazích zpracovanou dle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž tato zpráva tvoří přílohu Výroční zprávy 2019.

Výroční zpráva dále obsahuje:

 Zpráva dozorčí rady

 1. Informace o dalších právech akcionářů
 1. Informace o výsledcích hlasování

Ve Zlíně 25.05.2020 představenstvo společnosti